خط مشی مدیریت کیفیت

وبسایت یوطب در راستای ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت و بهینه سازی فرآیندهای کاری مربوطه و به منظور افزایش بهره وری و با اهداف ایجاد زیرساخت های تعالی سازمانی، استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 را به عنوان الگوی نظام مدیریت خویش برگزیده و با پیروی از این الگو والتزام به رعایت الزامات آن در جهت دستیابی سهل تر و سریع تر به راهبردهای اساس تلاش می کند و همچنین ضمن استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2008، مدیریت ارشد و سایر مدیران وبسایت جهت شناسایی، تجزیه و تحلیل نیازها و انتظارات مشتریان و دستیابی به استانداردهای اطلاع رسانی، آموزش و پژوهش، در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز، استاندارد کمی و کیفی را پیاده سازی و اجرا می نماید.

کاربران:

وبسایت یوطب با پایبندی به اصل کاربر محوری، در فرآیند اطلاع رسانی اعتماد، اطمینان و رضایت کاربر را برای موفقیت خود ضروری می داند و به تعهد و التزام خویش نسبت به ارزش های بنیادین مشتریان می پردازد. بر همین اساس، تمامی همکاران و کارکنان وبسایت یوطب در کلیه واحدها، خود را موظف می دانند ضمن درک اهداف و ارزش های تصریح شده در آن، حرکت وب سایت را در راستای تحقق خط مشی کیفیت تضمین نمایند. در این راستا احترام به کاربر از ارکان خط مشی می باشد.

مالکان و سهامداران:

  • مدیریت دانش، اطلاعات و فناوری به منظور بهبود مستمر فرآیندها
  • بهره برداری مناسب از زیرساخت ها وامکانات موجود به منظور افزایش بهره وری

کارکنان:

  • توسعه دانش و توان بالقوه کارکنان در سطوح فردی، گروهی و سازمانی به منظور افزایش بهره وری منابع انسانی به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه های سازمان
  • ایجاد محیط کار مناسب و رعایت انصاف و عدالت در حفظ و توسعه سرمایه های انسانی
  • برگزاری سمینارها، Workshopها، آموزش های پیش از خدمت و ضمن خدمت برای کارکنان

جامعه:

  • رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمانی، دولتی و بین المللی با کسب و کار وبسایت
  • رهبران وبسایت با پشتیبانی و حمایت از مشارکت کلیه کارکنان و با بهره گیری از سایر منابع مورد نیاز، تعهد خود را نسبت به تحقق موارد فوق به اثبات می رساند.

 

تاریخ بازنگری 1393/03/19